ybfy
 

一、英式标准音标教学视频

 

 

二、英式音标学习方法

 
根据以上教学视频与以下的音标分类每天学习,大约10天左右即可完成,一个月更能熟练掌握发音要领,然后在记忆单词、听、说英式英语的过程中自然而然就会精通这些音标符号了。
 

三、英式音标分类

 
一、元音(20个)
/i:/:seat
/i/:sit
/e/:bed
/æ/:bad
/ə:/:serve,first
/ə/:England,calendar,teacher,sour,fibre,word,colour
/a:/:dark,father
/ʌ/:duck,son
/ɔ:/:sport
/ɔ/:spot
/u:/:food
/u/:foot
/ai/:eye,by,buy
/ei/:aim
/au/:mouse
/əu/:most
/ɔi/:toy
/iə/:hear,theatre
/εə/:bear,there
/uə/:sure,poor
 
二、辅音(28个)
/p/:pit
/b/:bit
/t/:tin
/d/:din
/k/:cut
/ɡ/:gut
/ts/:its
/dz/:goods
/tʃ/:cheap
/dʒ/:jeep
/m/:map
/n/:nap
/ŋ/:hang 
/f/:fat
/v/:vat
/θ/:thin
/ð/:then
/s/:son
/z/:zip
/ʃ/:sugar
/ʒ/:seizure
/x/:loch, Chanukah(/'hɑ:nəkə/,光明节,犹太人一纪念节日)(通常分别以/-k/和/h-/代替)
/h/:ham
/w/:we
/ɹ/:run(宽式标音通常是/r/)
/j/:yes
/l/:left
/ɫ/:cancel(宽式标音通常是/l/)